ชื่อ - นามสกุล :นางสาวเกษร มิ่งขวัญ
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :หัวหน้าฝ่ายงบประมาณทั่วไป
ที่อยู่ :โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๙
Telephone :029221612
Email :pamaiautid9@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : งบประมาณ